Audyt  w firmie – niestety wielu osobom wciąż to pojęcie nie kojarzy się zbyt pozytywnie. Jeśli dodamy do tego audyt personalny, związany z usprawnieniem działania zasobów ludzkich, to niektórzy mogą pomyśleć o nieprzyjemnych konsekwencjach. Tymczasem audyt personalny ma pomóc w “odnalezieniu się” na odpowiednich stanowiskach odpowiednim osobom, a tym samym ma zwiększyć zyski w firmie. Na czym polega praca audytora i sam audyt personalny? Jakie płyną z niego korzyści?

Czym jest audyt personalny?

Istnieje kilka rodzajów audytów. Wyróżniamy np. audyt wewnętrzny, organizacyjny czy managerski… Audyt personalny jest jednym z elementów innych audytów przeprowadzanych w firmie. Może być przeprowadzany wewnętrznie bądź zewnętrznie (przez wynajętego audytora). To narzędzie diagnostyczne, dzięki któremu można przeanalizować stan personalny w przedsiębiorstwie (tzw. zasoby ludzkie). To oznacza, że w centrum audytu personalnego znajdują się pracownicy.

Audyt personalny powinno się przeprowadzać regularnie. Ma to wpływ na usprawnienie pracy działu HR (pod względem zarządzania zasobami ludzkimi), a w konsekwencji realnie wpływa na wyniki zyski w firmie. Niekiedy techniki zwiększające możliwości sprzedaży na niewiele się zdadzą, jeśli zasoby ludzkie w firmie źle funkcjonują (pracownicy znajdują się na niewłaściwych stanowiskach do swoich kompetencji, panuje zła atmosfera w firmie itp).

Audyt personalny cechuje się:

 • obiektywną oceną stanu personalnego oraz rozwiązaniami na jego usprawnienie,
 • uproszczeniem już stosowanych działań w firmie,
 • określeniem standardów, jakie będą punktem odniesienia w ocenie audytora,
 • usystematyzowanym sposobem postępowania, który jest zgodny z ustaloną procedurą,
 • niezależnością audytora, jego obiektywizmem,
 • przedstawieniem raportu – podstawy do stworzenia planu działań oraz usprawnień w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Po co przeprowadzać audyt personalny?

Audyt personalny pozwala przyczynić się do działań strategicznych planów oraz sprostać wyzwaniom, przed którymi boryka się organizacja. Jednak nie ma na celu propagowania rezygnacji z pracy indywidualnej. Zespołu pracowników w obecnych strukturach raczej nie zastąpi, ale z pewnością udoskonali i wzbogaci.
W momentach niepodzielnej pracy zespołowej głównym zadaniem kadry zarządzającej jest stworzenie odpowiednich warunków do sprawnego funkcjonowania zespołów handlowych. Ale jak moje doświadczenie pokazuje, zarządzanie zespołem handlowym jest działaniem niezwykle trudnym.
Firmy, które zdają sobie sprawę z potencjalnych wpadek, na które mogą natrafić, zarządzając zespołami handlowymi, nie powinny jednak rezygnować z ich tworzenia, lecz szukać skutecznego narzędzia, by nimi zarządzać.

Na co audytor zwraca uwagę podczas audytu personalnego w firmie?

Działania prowadzone podczas audytu personalne są skupione wokół znalezienia odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Jak jest? – pytanie o stan faktyczny w organizacji.
 2. Jak może być? – pytanie o stan przyszłości.
 3. Dlaczego tak jest? pytanie o przyczyny skutkowe.
 4. Jakie są konsekwencje działań? – pytanie o efekt.
 5. Co zrobić? pytanie o rekomendacje.

Zastosowanie tego narzędzia do oceny i poprawy efektywności zarządzania zespołem handlowym da organizacji pewność, iż istniejące w tym obszarze rozwiązania, przyzwyczajenia, narzędzia czy procedury są skuteczne i efektywne w ocenie podejmowanych przez organizację ruchów.
Skuteczność audytu personalnego, będzie zależeć głównie od zakresu, w jakim uda się zweryfikować, a następnie usunąć wszelkie zidentyfikowane błędy w procesie zarządzania zespołem pracowniczym. Przyjmując taką postawę, kierownictwo stworzy zespołom handlowym warunki do osiągania coraz lepszych efektów sprzedażowych.

Korzyści płynące z audytu personalnego

Tak samo jak zatrudnienie profesjonalnego doradcy biznesowego pomaga zwiększyć zyski firmy, tak audyt personalny znacznie usprawnia działania w przedsiębiorstwie. Ponadto korzyści audytu personalnego to:

 • wpływ na podniesienie poziomu odpowiedzialności, a także profesjonalizmu pracowników działu personalnego,
 • wpływ na wizerunek działu personalnego – jego profesjonalizacja,
 • określenie zakresu obowiązków i odpowiedzialności działu personalnego,
 • określenie tego, co wnosi dział personalny w funkcjonowanie firmy,
 • optymalizacja kosztów pracy – udoskonalenie stosowanych procedur,
 • przyczynianie się do akceptacji koniecznych zmian w zakresie personalnym,
 • stymulowanie spójności polityki i działań w obszarze zasobów ludzkich.

Audytor, który przeprowadza audyt personalny, musi stawiać na m.in. profesjonalizm, obiektywizm, poszanowanie prawa, zachowanie bezstronności czy niezależność w formułowaniu opinii. Jeśli audytor spełnia te warunki, to można liczyć na realne korzyści płynące z audytu personalnego.